Menu strony (ukryte):

PROKURATURA OKRĘGOWA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Wyszukiwarka
Jesteś tutaj:

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego w Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim działając w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa ( Dz.U. poz. 2004 z póź. zm.) informuje, ż posiada zbędne składniki majątku ruchomego przeznaczone do nieodpłatnego przekazania, sprzedaży lub darowizny.

 1. Jednostki wymienione w § 38 ust. 1 w/w rozporządzenia, zainteresowane otrzymaniem w formie nieodpłatnego przekazania składników rzeczowych majątku ruchomego wymienionych w załączniku nr 1 mogą składać pisemne wnioski zawierające:
  1. nazwę, siedzibę i adres jednostki sektora finansów publicznych lub państwowej osoby prawnej, występującej o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego,
  2. wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy,
  3. oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym,
  4. uzasadnienie potrzeb,
  5. telefon i adres e-mail do kontaktu.
 2. Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem w formie sprzedaży poszczególnych składników rzeczowych majątku ruchomego wymienionych w załączniku nr 1 mogą składać pisemne oferty zawierające:
  1. dane oferenta w przypadku osób fizycznych ( imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania), natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek – nazwę, adres siedziby,
  2. wykaz składników rzeczowych majątku ruchomego objętych ofertą ( nazwę i nr inwentarzowy),
  3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składników majątku lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji oględzin,
  4. telefon kontaktowy.
  Wniosek o nieodpłatne przekazanie rzeczowych składników majątku ruchomego wraz z wymaganymi dokumentami składa się do Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim do dnia 16 lipca 2021 roku.
 3. Jednostki wymienione w § 39 ust. 1 w/w rozporządzenia , zainteresowane nabyciem w formie darowizny rzeczowych składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku nr 1 mogą składać pisemne wnioski zawierające:
  1. nazwę, siedzibę i adres jednostki,
  2. wskazanie rzeczowego składnika majątku ruchomego ( nazwę i nr inwentarzowy), o który występuje jednostka,
  3. oświadczenie zainteresowanego podmiotu, że rzeczowy składnik majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym,
  4. zobowiązanie zainteresowanego podmiotu do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny,
  5. wskazanie sposobu wykorzystania rzeczowego składnika majątku ruchomego przez podmiot wnioskujący o darowiznę,
  6. uzasadnienie potrzeb zainteresowanego podmiotu,
  7. telefon kontaktowy.

Zagospodarowanie zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim odbywa się poprzez:

 1. nieodpłatne przekazanie innym jednostkom sektora finansów publicznych,
 2. sprzedaż, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt 1,
 3. zbycie w formie darowizny, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt 1-2.

Wnioski lub oferty, o których mowa powyżej należy kierować do Prokuratora Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim. Wnioski należy składać do dnia 16 lipca 2021 roku do godz. 13.00 na adres:
Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim
Al. 3-go Maja 13/15
97-300 Piotrków Trybunalski

a. Wydział VII Budżetowo - Administracyjny
lub
b. Przesłać na adres e-mail dyr.fin@piotrkow-tryb.po.gov.pl

Szczegółowych informacji dotyczących rzeczowych składników majątku można uzyskać pod nr tel. 44/647-67-12 wew. 265 lub 205.

Szczegółowy wykaz składników rzeczowych majątku ruchomego zawiera załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

W sytuacji, gdy przynajmniej dwie jednostki wymienione w § 38 lub § 39 w/w rozporządzenia będą zainteresowane tym samym przedmiotem, decydować będzie data i kolejność wpływu wniosku do Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim.

Wersja do druku: pobierz (PDF, 2,41 MB)

Wykaz składników: pobierz (PDF, 95 KB)

| Udostępniający informację: Prokurator Okręgowy | Data zamieszczenia: 2021-07-06 |

Linki

Prokuratura Krajowa BIP Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim EPUAP Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP

Więcej

Jak do nas trafić?

Wyznacz trasę do Prokuratury Okręgowej samochodem:

Skorzystaj z wyszukiwarki aby znaleść połączenie PKP/PKS
Rozkład jazdy MZK; przystanek:3 Maja - Kopernika 1

Tablica informacyjna

Kliknij aby zobaczyć tablicę na całej stronie

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjnaaaa
PROKURATURA OKRĘGOWA
PARTER
Dział Administracyjno – Gospodarczy
Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego pokój 19
PIĘTRO 1
Samodzielny Dział ds. Informatyzacji i Analiz
Kierownik Działu ds. Informatyzacji i Analiz pokój 128
PIĘTRO 2
Prokurator Okręgowy pokój 220
Sekretariat Prokuratora Okręgowego pokój 218
Kadry pokój 216
Wydział IV Organizacyjno - Sądowy
Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno - Sądowego pokój 228
Rzecznik Prasowy pokój 133
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Okręgowej pokój 239
Sekretariat Prokuratury Okręgowej pokój 223, 324, 325
Wydział VII Budżetowo – Administracyjny
Dyrektor Finansowo – Administracyjny pokój 213
Główny Księgowy pokój 211
Kasa pokój 208
Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjna
PIĘTRO 3
Wydział I Śledczy
Naczelnik Wydziału I Śledczego pokój 323
Kierownik Działu ds. Przestępczości Gospodarczej pokój 322
PIĘTRO 4
Dział Sądowy
Kierownik Działu Sądowego pokój 418
PROKURATURA REJONOWA
PIĘTRO 1
Prokurator Rejonowy pokój 120
Zastępca Prokuratora Rejonowego pokój 119
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Rejonowej pokój 118
Sekretariat Prokuratury Rejonowej pokój 118, 123, 138
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW P.O.
Poniedziałek 12:00 – 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 9.00 - 13.00