Menu strony (ukryte):

PROKURATURA OKRĘGOWA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Wyszukiwarka
Jesteś tutaj:

OFERTY PRACY - ARCHIWUM

Ogłoszenie Komisji Konkursowej

Sygnatura konkursu I K 112/7/14

Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Radomsku Zarządzeniem nr 58/14 Prokuratora Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 13.10.2014r. na posiedzeniu w dniu 30.10.2014r. postanowiła dopuścić do drugiego etapu konkursu następujące osoby:

 1. Adamus Ewa
 2. Bakas Natalia
 3. Bugajska Aleksandra
 4. Goszcz Joanna
 5. Janusek Agnieszka
 6. Kowalczyk Marlena
 7. Kuśmierz Anna
 8. Maj Sylwia
 9. Misztela Natalia
 10. Patek Agnieszka
 11. Popiołek Malwina
 12. Teler Kinga
 13. Zaskórska Barbara
 14. Żak Agnieszka

Drugi etap konkursu odbędzie się w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Tryb. al. 3-go Maja 13/15 w dniu 25 listopada 2014r. w godzinach:

Osoby

 • od nr 1 do 5 – godzina 09.30,
 • od nr 6 do 10 – godzina 10.15,
 • od nr 11 do 14 – godzina 11.00.

| Udostępniający informację: Komisja Konkursowa | Data zamieszczenia: 2014-10-31 |

110

Prokurator Okręgowy w Piotrkowie Tryb. uprzejmie informuje, że z dniem 29 października 2014 r. zwalnia się 1 etat asesorski w Prokuraturze Rejonowej w Tomaszowie Maz.

Sygnatura konkursu: I K 113/1/14

Osoby zainteresowane uzyskaniem nominacji na asesora Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Maz. powinny złożyć w terminie do dnia 12 listopada 2014 r. wniosek adresowany do Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Tryb., 97-300 Piotrków Tryb., Al. 3-go Maja 13/15, do którego należy załączyć dokumenty poświadczające kwalifikacje do uzyskania nominacji na asesora, w szczególności kopię świadectwa zdania egzaminu prokuratorskiego (i w miarę możliwości kopię protokołu z egzaminu) oraz wypełnioną ankietę personalną (rtf, 88kb), której druk znajduje się na stronie internetowej tut. Prokuratury Okręgowej. Ponadto kandydaci winni złożyć własnoręcznie podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w związku z ubieganiem się o nominację.

W przypadku przesłania dokumentów pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 44 647 65 66 lub 647 64 41 w.235.

Termin posiedzenia Kolegium opiniującego wnioski kandydatów na asesora zostanie wyznaczony w okresie późniejszym.

| Udostępniający informację: Prokurator Okręgowy | Data zamieszczenia: 2014-10-23 |

108

Prokurator Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Radomsku

Sygnatura konkursu: I K 112/7/14

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o art. 3b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18.12. 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. 2011.109.639 z późn. zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.01.2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. 2008.21.129)

Ilość wolnych stanowisk (etatów) i miejsce wykonywanej pracy:

 • Prokuratura Rejonowa w Radomsku – 1 etat

Ramowy zakres zadań na stanowisku pracy:

 • wykonywanie prac kancelaryjno – biurowych i pomocniczych
 • prowadzenie urządzeń ewidencyjnych określonych w przepisach biurowości
 • prowadzenie korespondencji i sporządzanie projektów krótkich pism przewodnich, zawiadomień itp., przepisywanie tekstów zleconych
 • przyjmowanie i rejestrowanie wpływającej korespondencji
 • przygotowywanie dokumentów do ekspedycji i przekazywanie korespondencji pracownikom zgodnie z dekretacją
 • obsługa urządzeń biurowych
 • wykonywanie w zakresie zleconym przez prokuratora czynności formalno – prawnych, jeżeli do ich wykonania nie jest uprawniony wyłącznie prokurator

Od kandydatów wymagane jest:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
 • cieszenie się nieposzlakowaną opinią
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i nie prowadzenie przeciwko niemu postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
 • znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność obsługi komputera
 • ukończenie co najmniej studiów pierwszego stopnia i uzyskanie tytułu zawodowego, (w szczególności kierunek prawo lub administracja)

Kandydata na stanowisko stażysty powinno cechować także:

 • samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność
 • wysoka kultura i wiedza ogólna
 • umiejętność organizacji pracy własnej i pracy w zespole
 • odporność na stres
 • komunikatywność (umiejętność zwięzłego i jasnego formułowania myśli w mowie i w piśmie)
 • dyspozycyjność
 • doświadczenie w pracy administracji publicznej (w tym zwłaszcza w prokuraturze bądź w sądzie)

Od kandydatów wymagane jest złożenie w terminie do 24 października 2014r. (włącznie) następujących dokumentów:

 • wniosku o dopuszczenie do konkursu
 • kwestionariusza osobowego (rtf, 88kb)
 • własnoręcznie napisanego życiorysu
 • urzędowo poświadczonego odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów co najmniej pierwszego stopnia i uzyskania tytułu zawodowego
 • oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo, bądź przestępstwo skarbowe i że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych
 • kopii dowodu osobistego
 • kopii dokumentów potwierdzających uprzednie zatrudnienie poświadczających ewentualne doświadczenie zawodowe

Kandydat składa wymagane dokumenty w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim (w kadrach) albo przesyła pocztą na adres Prokuratury, ze wskazaniem sygnatury konkursu.

W razie przesłania dokumentów pocztą za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Złożone dokumenty powinny także zawierać własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora konkursu dla potrzeb rekrutacji.

Prokurator Okręgowy zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu na każdym jego etapie.

Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. etapu pierwszego, który odbędzie się w dniu 30 października 2014r. o godz. 10:00 i będzie polegał na selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu
 2. etapu drugiego – praktycznego sprawdzianu umiejętności (obsługa komputera oraz umiejętność przygotowania i napisania krótkich pism urzędowych)
 3. etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej, której przedmiotem będzie ocena umiejętności kandydata dotycząca wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

Po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu ustalona zostanie przez komisję konkursową lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu.

Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu konkursu zostaną zawiadomieni o powyższym oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia drugiego etapu konkursu na co najmniej 7 dni przed jego rozpoczęciem poprzez zamieszczenie stosownej informacji na tablicy ogłoszeń w Prokuraturze Okręgowej i na stronie internetowej tut. Prokuratury Okręgowej.

W taki sam sposób po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu kandydaci zakwalifikowani do etapu trzeciego zostaną zawiadomieni o terminie i miejscu jego przeprowadzenia na co najmniej 7 dni przed jego rozpoczęciem.

Po przeprowadzeniu etapu trzeciego konkursu komisja niezwłocznie (nie później niż w ciągu 3 dni) podejmie uchwałę o zakwalifikowaniu kandydata na stanowisko stażysty.

Informacja wskazująca dane kandydata zakwalifikowanego na stanowisko stażysty zostanie podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Prokuraturze Okręgowej.

Rezerwową listę kandydatów wyłania się spośród osób, które przeszły wszystkie etapy, a nie zostały umieszczone na liście wskazującej kandydata na stanowisko stażysty.

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu (44) 647-65-66 w. 235 w godzinach od 10:00 do 13:00.

| Udostępniający informację: Zastępca Prokuratora Okręgowego | Data zamieszczenia: 2014-10-14 |

104

Prokurator Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora

Sygnatura konkursu: I K 112/6/14

 1. Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Tryb. posiada dwa wolne etaty asystenta prokuratora.
 2. Konkurs odbędzie się w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Tryb. przy Al. 3-go Maja 13/15 w dniu 12 stycznia 2015r. o godz. 10:30.

Konkurs zostanie przeprowadzony w trybie i na zasadach określonych w art. 100c ustawy z dnia 20.06.1985 r. o prokuraturze (tekst jednolity z 2011, Dz. U. Nr 270, poz. 1599 ze zm.) oraz w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. Nr 210, poz. 1257)

Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej i korzystanie z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. nieskazitelny charakter;
 3. ukończone wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. ukończone 24 lata;
 5. ukończona aplikacja prokuratorska lub aplikacja ogólna w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora;
 2. kwestionariusz osobowy (rtf, 88kb)
 3. życiorys i informacja o zatrudnieniu i przebiegu pracy zawodowej;
 4. kopia dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu zawodowego magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim;
 5. oryginał lub urzędowo poświadczone zaświadczenie o ukończeniu aplikacji prokuratorskiej lub dyplom ukończenia aplikacji ogólnej
 6. oświadczenie, o którym mowa w art. 100c ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze;
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
 8. trzy aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego

Ponadto zgłoszenie kandydata może zawierać dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 31 października 2014r.

Zgłoszenia z podaniem sygnatury konkursu należy przesyłać na adres: Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Tryb., Al. 3go Maja 13/15 lub złożyć w Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Tryb. W przypadku nadania dokumentów pocztą, decyduje data stempla pocztowego.

Konkurs przeprowadzany jest w formie pisemnej.

| Udostępniający informację: Prokurator Okręgowy | Data zamieszczenia: 2014-10-06 |

103

Sygnatura konkursu: I K 112/2/14

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim informuje o odwołaniu z uwagi na brak zgłoszeń kandydatów - konkursu na stanowisko asystenta prokuratora, który zgodnie z ogłoszeniem z dnia 03.03.2014r miał odbyć się w tutejszej Prokuraturze Okręgowej w dniu 16 maja 2014r.

| Udostępniający informację: Prokurator Okręgowy | Data zamieszczenia: 2014-04-16 |

79

Strona 9 z 12Pierwsza | Poprzednia | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Następna | Ostatnia

Linki

Prokuratura Krajowa BIP Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim EPUAP Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP

Więcej

Jak do nas trafić?

Wyznacz trasę do Prokuratury Okręgowej samochodem:

Skorzystaj z wyszukiwarki aby znaleść połączenie PKP/PKS
Rozkład jazdy MZK; przystanek:3 Maja - Kopernika 1

Tablica informacyjna

Kliknij aby zobaczyć tablicę na całej stronie

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjnaaaa
PROKURATURA OKRĘGOWA
PARTER
Dział Administracyjno – Gospodarczy
Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego pokój 19
PIĘTRO 1
Samodzielny Dział ds. Informatyzacji i Analiz
Kierownik Działu ds. Informatyzacji i Analiz pokój 128
PIĘTRO 2
Prokurator Okręgowy pokój 220
Sekretariat Prokuratora Okręgowego pokój 218
Kadry pokój 216
Wydział IV Organizacyjno - Sądowy
Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno - Sądowego pokój 228
Rzecznik Prasowy pokój 133
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Okręgowej pokój 239
Sekretariat Prokuratury Okręgowej pokój 223, 324, 325
Wydział VII Budżetowo – Administracyjny
Dyrektor Finansowo – Administracyjny pokój 213
Główny Księgowy pokój 211
Kasa pokój 208
Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjna
PIĘTRO 3
Wydział I Śledczy
Naczelnik Wydziału I Śledczego pokój 323
Kierownik Działu ds. Przestępczości Gospodarczej pokój 322
PIĘTRO 4
Dział Sądowy
Kierownik Działu Sądowego pokój 418
PROKURATURA REJONOWA
PIĘTRO 1
Prokurator Rejonowy pokój 120
Zastępca Prokuratora Rejonowego pokój 119
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Rejonowej pokój 118
Sekretariat Prokuratury Rejonowej pokój 118, 123, 138
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW P.O.
Poniedziałek 12:00 – 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 9.00 - 13.00