Menu strony (ukryte):

PROKURATURA OKRĘGOWA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Wyszukiwarka
Jesteś tutaj:

OFERTY PRACY - ARCHIWUM

Prokurator Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Radomsku

Sygnatura konkursu: PO I K 113.2.2016

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o art. 3b Ustawy z dnia 18.12.1998r. o pracownikach sądów prokuratury (Dz. U. 2015.1241 j.t.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.01.2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. 2014. 400 j.t.)

Ilość wolnych stanowisk (etatów) i miejsce wykonywanej pracy:

 • Prokuratura Rejonowa w Radomsku – 1 etat

Ramowy zakres zadań na stanowisku pracy:

 • wykonywanie prac kancelaryjno-biurowych i pomocniczych,
 • prowadzenie urządzeń ewidencyjnych określonych w przepisach biurowości,
 • prowadzenie korespondencji i sporządzanie projektów krótkich pism przewodnich, zawiadomień itp., przepisywanie tekstów zleconych,
 • przyjmowanie i rejestrowanie wpływającej korespondencji,
 • przygotowywanie dokumentów do ekspedycji i przekazywanie korespondencji pracownikom zgodnie z dekretacją,
 • obsługa urządzeń biurowych,
 • wykonywanie w zakresie zleconym przez prokuratora czynności formalno - prawnych, jeżeli do ich wykonania nie jest uprawniony wyłącznie prokurator.

Od kandydatów wymagane jest:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • cieszenie się nieposzlakowaną opinią,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i nie prowadzenie przeciwko niemu postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku stażysty,
 • ukończenie co najmniej studiów pierwszego stopnia i uzyskanie tytułu zawodowego (w szczególności kierunek prawo lub administracja),
 • znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność obsługi komputera.

Kandydata na stanowisko stażysty powinno cechować także:

 • samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność,
 • wysoka kultura i wiedza ogólna,
 • umiejętność organizacji pracy własnej i pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • komunikatywność (umiejętność zwięzłego i jasnego formułowania myśli w mowie i w piśmie),
 • dyspozycyjność,
 • doświadczenie w pracy administracji publicznej (w tym zwłaszcza w prokuraturze bądź w sądzie).

Od kandydatów wymagane jest złożenie w terminie do 15 marca 2016r. (włącznie) następujących dokumentów:

 • wniosku o dopuszczenie do konkursu,
 • kwestionariusza osobowego (rtf, 88kb) (druk znajduje się w kadrach Prokuratury Okręgowej lub pod linkiem),
 • życiorysu,
 • urzędowo poświadczonego odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów co najmniej pierwszego stopnia i uzyskania tytułu zawodowego,
 • oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo, bądź przestępstwo skarbowe i że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • kopii dokumentów potwierdzających ewentualne uprzednie zatrudnienie i poświadczających doświadczenie zawodowe (w tym np dokumenty poświadczające ukończenie aplikacji sędziowskiej lub prokuratorskiej).

Kandydat składa wymagane dokumenty w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim (w kadrach) albo przesyła pocztą na adres Prokuratury, ze wskazaniem sygnatury konkursu.

W razie przesłania dokumentów pocztą za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Złożone dokumenty powinny także zawierać własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora konkursu dla potrzeb rekrutacji.

Prokurator Okręgowy zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu na każdym jego etapie.

Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. etapu pierwszego, który odbędzie się w dniu 31 marca 2016r. o godz. 10.00 i będzie polegał na selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
 2. etapu drugiego - praktycznego sprawdzianu umiejętności (obsługa komputera oraz umiejętność przygotowania i napisania krótkich pism urzędowych),
 3. etapu trzeciego - rozmowy kwalifikacyjnej, której przedmiotem będzie ocena umiejętności kandydata dotycząca wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

Po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu ustalona zostanie przez komisję konkursową lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu.

Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu konkursu zostaną zawiadomieni o powyższym oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia drugiego etapu konkursu na co najmniej 7 dni przed jego rozpoczęciem poprzez zamieszczenie stosownej informacji na tablicy ogłoszeń w Prokuraturze Okręgowej i na stronie internetowej tut. Prokuratury Okręgowej.

W taki sam sposób po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu kandydaci zakwalifikowani do etapu trzeciego zostaną zawiadomieni o terminie i miejscu jego przeprowadzenia na co najmniej 7 dni przed jego rozpoczęciem.

Po przeprowadzeniu etapu trzeciego konkursu komisja niezwłocznie (nie później niż w ciągu 3 dni) podejmie uchwałę o zakwalifikowaniu kandydata na stanowisko stażysty.

Informacja wskazująca dane kandydata zakwalifikowanego na stanowisko stażysty zostanie podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Prokuraturze Okręgowej.

Rezerwową listę kandydatów wyłania się spośród osób, które przeszły wszystkie etapy, a nie zostały umieszczone na liście wskazującej kandydata na stanowisko stażysty.

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu (44) 647-65-66 w. 235 w godzinach od 10:00 do 13:00.

| Udostępniający informację: Prokurator Okręgowy | Data zamieszczenia: 2016-03-03 |

185

Informacja o wynikach konkursu na asystenta prokuratora, który odbył się w dniu 17.11.2015r. w Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Tryb.

Sygnatura konkursu: I K 113/4/15

W konkursie udział wzięli:

 1. Daniel Biskup - zam. Bełchatów
 2. Izabela Chełpa - zam. Piotrków Trybunalski
 3. Szymon Cichocki - zam. Rawa Mazowiecka
 4. Dominik Kołodziejczyk - zam. Poniatowa
 5. Małgorzata Kurczyńska - zam. Ruda Strawczyńska
 6. Katarzyna Łukaszewska - zam. Radomsko
 7. Marta Młynarczyk - Grabowska - zam. Piotrków Trybunalski
 8. Olga Pakuła - zam. Mokrsko Dolne
 9. Łukasz Rakoczy - zam. Gorzkowice
 10. Marta Sikora - zam. Chełmża
 11. Grzegorz Walicki - zam. Sokołów Małopolski
 12. Damian Wójcik - zam. Tomaszów Mazowiecki
 13. Katarzyna Zaborska - zam. Przedbórz
 14. Mateusz Kamil Żakowicz - zam. Kamień

Poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość punktów:

Wyniku konkursu
L.p.dane kandydatakod osobistyliczba punktów za częśc testowąliczba punktów za kazusyłącznie
1. Daniel Biskup 5 28 8 36
2. Izabela Chełpa 9 26    
3. Szymon Cichocki 10 22    
4. Dominik Kołodziejczyk 11 25    
5. Małgorzata Kurczyńska 1 27    
6. Katarzyna Łukaszewska 12 29 5 34
7. Marta Młynarczyk - Grabowska 13 26    
8. Olga Pakuła 2 25    
9. Łukasz Rakoczy 8 15    
10. Marta Sikora 14 20    
11. Grzegorz Walicki 3 32 12 44
12. Damian Wójcik 6 31 12 43
13. Katarzyna Zaborska 4 28 9 37
14. Mateusz Kamil Żakowicz 7 29 10 39

Na kandydatów na stanowisko asystenta prokuratora Prokuratury Okęgowej w Piotrkowie Tryb. zakwalifikowani zostali:

 • Pan Grzegorz Walicki, który otrzymał 44 punkty;
 • Pan Damian Wójcik, który otrzymał 43 punkty.

Lista kandydatów rezerwowych:

 • Pan Mateusz Żakowicz - 39 punków;
 • Pani Katarzyna Zaborska - 37 punktów;
 • Pan Daniel Biskup - 36 punktów.

| Udostępniający informację: Prokurator Okręgowy | Data zamieszczenia: 2015-11-26 |

171

Ogłoszenie Prokuratora Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

Sygnatura konkursu: I K 113/4/15

Informuję, iż do konkursu na stanowisko asystenta w Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim dopuszczeni zostali:

 1. Katarzyna Bednarska
 2. Daniel Biskup
 3. Izabela Chełpa
 4. Ada Chiszczyńska - Serwacka
 5. Szymon Cichocki
 6. Jakub Cieciura
 7. Bartosz Jastrzębski
 8. Daria Natalia Kaczmarek
 9. Dominik Kołodziejczyk
 10. Kamila Kopiecka
 11. Stanisław Korzeniewski
 12. Małgorzata Kurczyńska
 13. Katarzyna Łukaszewska
 14. Marta Młynarczyk
 15. Olga Pakuła
 16. Kamila Pokidan
 17. Łukasz Rakoczy
 18. Dariusz Retka
 19. Tomasz Rybski
 20. Marta Sikora
 21. Grzegorz Walicki
 22. Damian Wójcik
 23. Katarzyna Zaborska
 24. Mateusz Kamil Żakowicz

| Udostępniający informację: Prokurator Okręgowy | Data zamieszczenia: 2015-10-14 |

166

Prokurator Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora

Sygnatura konkursu: I K 113/4/15

 1. Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Tryb. posiada dwa wolne etaty asystenta prokuratora.
 2. Konkurs odbędzie się w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Tryb. przy Al. 3-go Maja 13/15 w dniu 17.11.2015r. o godz. 10:00.

Konkurs zostanie przeprowadzony w trybie i na zasadach określonych w art. 100c ustawy z dnia 20.06.1985 r. o prokuraturze (tekst jednolity z 2011, Dz. U. Nr 270, poz. 1599 ze zm.) oraz w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. Nr 210, poz. 1257)

Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej i korzystanie z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. nieskazitelny charakter;
 3. ukończone wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. ukończone 24 lata.

Wymagania pożądane:

 1. samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność;
 2. obowiązkowość;
 3. umiejętność pracy w zespole;
 4. umiejętność organizacji pracy własnej;
 5. kreatywność;
 6. odporność na stres;
 7. wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora;
 2. kwestionariusz osobowy (rtf, 88kb)
 3. życiorys i informacja o zatrudnieniu i przebiegu pracy zawodowej;
 4. kopia dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu zawodowego magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim;
 5. oświadczenie, o którym mowa w art. 100c ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
 7. trzy aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego
 8. Ponadto zgłoszenie kandydata może zawierać dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia oraz oryginał lub urzędowo poświadczone zaświadczenie o ukończeniu aplikacji prokuratorskiej lub dyplom ukończenia aplikacji ogólnej.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 7 października 2015r.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Tryb., Al. 3go Maja 13/15 lub złożyć w Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Tryb z podaniem sygnatury konkursu. W przypadku nadania dokumentów pocztą, decyduje data stempla pocztowego.

Po stwierdzeniu, iż złożone w terminie zgłoszenie spełnia wymogi formalne, ustalona zostanie lista kandydatów dopuszczonych do konkursu, która umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Tryb. oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej - nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu.

Konkurs przeprowadzany jest w formie pisemnej.

Praca konkursowa składa się z 2 części:

 1. testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury;
 2. dwóch krazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu uzasadnienia decyzji kończącej postępowanie przygotowawcze lub innej decyzji procesowej związanej z prowadzeniem lub nadzorowaniem postępowania przygotowawczego.

| Udostępniający informację: Prokurator Okręgowy | Data zamieszczenia: 2015-09-11 |

163

Zamknięcie konkursu na stanowisko asystenta prokuratora

Sygnatura konkursu I K 113/1/15

Ogłaszam zamknięcie konkursu na stanowisko asystenta prokuratora Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim oznaczonego sygn. I K 113/1/15 - z uwagi na niezgłoszenie się w wyznaczonym terminie kandydatów na powyższe stanowisko.

| Udostępniający informację: Prokurator Okręgowy | Data zamieszczenia: 2015-04-23 |

137

Strona 11 z 16Pierwsza | Poprzednia | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Następna | Ostatnia

Linki

Prokuratura Krajowa BIP Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim EPUAP Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP

Więcej

Jak do nas trafić?

Wyznacz trasę do Prokuratury Okręgowej samochodem:

Skorzystaj z wyszukiwarki aby znaleść połączenie PKP/PKS
Rozkład jazdy MZK; przystanek:3 Maja - Kopernika 1

Tablica informacyjna

Kliknij aby zobaczyć tablicę na całej stronie

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjnaaaa
PROKURATURA OKRĘGOWA
PARTER
Dział Administracyjno – Gospodarczy
Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego pokój 19
PIĘTRO 1
Samodzielny Dział ds. Informatyzacji i Analiz
Kierownik Działu ds. Informatyzacji i Analiz pokój 128
PIĘTRO 2
Prokurator Okręgowy pokój 220
Sekretariat Prokuratora Okręgowego pokój 218
Kadry pokój 216
Wydział IV Organizacyjno - Sądowy
Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno - Sądowego pokój 228
Rzecznik Prasowy pokój 133
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Okręgowej pokój 239
Sekretariat Prokuratury Okręgowej pokój 223, 324, 325
Wydział VII Budżetowo – Administracyjny
Dyrektor Finansowo – Administracyjny pokój 213
Główny Księgowy pokój 211
Kasa pokój 208
Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjna
PIĘTRO 3
Wydział I Śledczy
Naczelnik Wydziału I Śledczego pokój 323
Kierownik Działu ds. Przestępczości Gospodarczej pokój 322
PIĘTRO 4
Dział Sądowy
Kierownik Działu Sądowego pokój 418
PROKURATURA REJONOWA
PIĘTRO 1
Prokurator Rejonowy pokój 120
Zastępca Prokuratora Rejonowego pokój 119
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Rejonowej pokój 118
Sekretariat Prokuratury Rejonowej pokój 118, 123, 138
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW P.O.
Poniedziałek 12:00 – 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 9.00 - 13.00