Znajdujesz się na archiwalnej wersji strony WWW Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim. Aby przejść na nową wersję strony KLIKNIJ TUTAJ.

Menu strony (ukryte):

PROKURATURA OKRĘGOWA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Wyszukiwarka
Jesteś tutaj:

OGŁOSZENIA - ARCHIWUM

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim za rok 2016

Dział I

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

 • zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
 • skuteczności i efektywności działania,
 • wiarygodności sprawozdań,
 • ochrony zasobów,
 • przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
 • efektywności i skuteczności przepływu informacji,
 • zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim

Część A

 • ☑ w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

 • ☑ monitoringu realizacji celów i zadań,
 • ☑ samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
 • ☑ procesu zarządzania ryzykiem,
 • ☑ audytu wewnętrznego,
 • ☑ kontroli wewnętrznych,
 • ☑ kontroli zewnętrznych,
 • ☑ innych źródeł informacji: analizy wyników statystycznych Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim za rok 2015.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Podpisana wersja do druku: pobierz (PDF, 1,46 MB)

| Udostępniający informację: Z-ca Prokuratora Okręgowego | Data zamieszczenia: 2017-03-02 |

248

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim za rok 2016

dla działu/działów administracji rządowej: Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2016
(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)

 • Organizowanie szkoleń, narad wewnętrznych.
 • Udział w szkoleniach zorganizowanych przez KSSiP.
 • Realizacja obowiązku samokształcenia prokuratorów i pracowników sekretariatu.
 • Delegowanie prokuratorów prokuratur rejonowych w celu odbycia stażu w Dziale Sądowym Prokuratury Okręgowej w celu podniesienia efektywności prowadzonych postępowań oraz skuteczności wywodzonych środków zaskarżenia.
 • Wprowadzenie obowiązku konsultacji projektów kasacji wywodzonych przez prokuratorów Prokuratur Rejonowych z prokuratorami Działu Sądowego.
Tabela przedstawiająca realizację najważniejszych celów w roku 2016
L.p.CelMierniki określające stopień realizacji celuNajważniejsze planowane zadania służące realizacji celuNajważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu
NazwaPlanowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy planOsiągnięta wartość na koniec roku,którego dotyczy sprawozdanie
1 2 3 4 5 6 7
1 Zapewnienie bezpieczeństwa państwa i obywateli Wskaźniki pozostałości spraw karnych na następny okres sprawozdawczy 0,95 0,95
 • Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw.
 • Zmniejszenie ilości spraw długotrwałych trwających procesowo powyżej 10 miesięcy.
 • Skrócenie czasu trwania postępowań, w których zastosowano izolacyjne środki zapobiegawcze.
 • Zwiększenie ilości oraz wartości zabezpieczeń majątkowych na mieniu podejrzanego.
 • Comiesięczna kontrola wyników statystycznych osiągniętych przez prokuratury rejonowe.
 • Współpraca z organami ścigania w ramach nadzoru nad postępowaniami przygotowawczymi, w których zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.
 • Wzmożenie nadzoru przez prokuratorów IV Wydziału Organizacyjno – Sądowego nad postępowaniami długotrwałymi: trwającymi powyżej 10 miesięcy, postępowaniami ze środkiem zapobiegawczym w postaci tymczasowego aresztowania, postępowaniami w sprawach bulwersujących, pozostających w zainteresowaniu mediów.
 • Wzmożenie działań nadzorczych oraz stały monitoring spraw, w celu podniesienia wskaźnika zabezpieczeń majątkowych na mieniu podejrzanych w celu zabezpieczenia roszczeń pokrzywdzonych.
Wskaźnik skuteczności ścigania 80,0 86,26
2 Zagwarantowanie praw obywateli w postępowaniu przygotowawczym Odsetek uwzględnionych skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego 0,00 0,00
 • Terminowość realizowania czynności w postępowaniu przygotowawczym.
 • Informowanie uczestników postępowania o przysługujących im uprawnieniach.
 • Prawidłowa praca pracowników sekretariatu.
 • przestrzeganie prawa podejrzanych do korzystania z obrońcy z urzędu.
 • Terminowość nadawania biegu zawiadomieniom o przestępstwie.
 • Informowanie stron na podst. art. 306 § 4 kpk o wydłużeniu czynności sprawdzających.
 • Terminowe nadawanie biegu środkom zaskarżenia.
 • Wzmożenie nadzoru prokuratorów nad sprawami pozostającymi w nadzorze.
 • Wzmożenie nadzoru przez prokuratorów IV Wydziału Organizacyjno – Sądowego.
 • Współpraca z organami ścigania.
3 Poprawa skuteczności i efektywności prowadzenia postępowań, w tym poprawa skuteczności środków odwoławczych, w szczególności apelacji i kasacji Wskaźnik efektywności postępowania sądowego 87,5 85,62
 • Udział w postępowaniu sądowym w sprawach karnych, wywodzenie adekwatnych środków odwoławczych, w tym w szczególności apelacji.
 • Zwiększenie ilości spraw prowadzonych osobiście.
 • Wzmożenie nadzoru w drodze pisemnych wytycznych i sporządzanie planu czynności śledczych.
Monitoring i konsultowanie sporządzanych środków odwoławczych
4 Podniesienie kompetencji prokuratorów i kadry administracyjnej Liczba przeszkolonych prokuratorów, asesorów oraz kadry administracyjnej (przez KSSiP oraz w szkoleniach organizowanych przez prokuratury) 75 397 Organizowanie własnych szkoleń oraz koordynowanie udziału w szkoleniach organizowanych przez KSSiP i Prokuraturę Krajową
 • Wdrożenie szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych.
 • Organizowanie narad z udziałem przedstawicieli organów ścigania, w celu ustalenia wspólnych kierunków i metod działania.
 • Nałożenie obowiązku sporządzania przez prokuratorów pisemnych wytycznych obejmujących wszystkie kierunki postępowania, oraz istotne czynności procesowe.
 • Samokształcenie prokuratorów.
 • Udział prokuratorów w szkoleniach organizowanych przez KSSiP.
 • Prowadzenie i monitoring procedur konkursowych.
5 Zapewnienie prawidłowego przeprowadzenia procedury udzielenia zamówień publicznych Odsetek postępowań, w których nie popełniono błędów mających wpływ na wynik postępowania do łącznej liczby przeprowadzonych postępowań 100% 100% Stały monitoring prawidłowości prowadzenia postępowań z zakresu zamówień publicznych Monitorowanie na bieżąco prawidłowość prowadzenia postępowań z zachowaniem procedur zamówień publicznych.

CZĘŚĆ B: Realizacja celów priorytetowych wynikających z budżetu państwa w układzie zadaniowym w roku 2016

 • nie dotyczy

CZĘŚĆ C: Realizacja innych celów w roku 2016

 • nie dotyczy

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2016

Tylko w zakresie wartości miernika - efektywności postępowania sądowego - osiągnięto nieznacznie mniejszą wartość (o 1,88 %) od planowanej. Wpływ na to miały między innymi:

 • złożoność i skomplikowany charakter prowadzonych postępowań, które w następstwie weryfikacji w toku postępowania sądowego zgodnie z zasadą bezpośredniości legły u podstaw zmiany ustaleń faktycznych w sprawie;
 • nieoczekiwana zmiana zeznań przez świadków przed sądem bądź odmówienie składania zeznań przez osoby najbliższe i zmiana w związku z tym materiału dowodowego;

Pozostałe wartości mierników były lepsze od planowanych.

Podpisana wersja do druku: pobierz (PDF, 1,74 MB)

| Udostępniający informację: Z-ca Prokuratora Okręgowego | Data zamieszczenia: 2017-03-02 |

249

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM 20 - 26 LUTEGO 2017 ROKU

W związku z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw, Ministerstwo Sprawiedliwości po raz kolejny koordynuje "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

W bieżącym roku obchody będą się odbywały w dniach 20 - 26 lutego. Obchody mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Taką pomocą mogą być bezpłatne porady prawne udzielane w trakcie obchodów w różnych lokalizacjach, w tym w prokuraturach.

Osoby pokrzywdzone przestępstwami, w szczególności mieszkańców okręgu piotrkowskiego (powiatów: bełchatowskiego, opoczyńskiego, piotrkowskiego, radomszczańskiego i tomaszowskiego) zapraszamy do siedzib Prokuratur Rejonowych w Bełchatowie, Opocznie, Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku i Tomaszowie Mazowieckim, gdzie w dniach 20 do 24 lutego br. (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 - 15.00, dyżurować będą wyznaczeni prokuratorzy, którzy udzielać będą bezpłatnych porad prawnych w tym zakresie.

Osoby pokrzywdzone przestępstwami mogą też zwrócić się do podmiotów, które świadczą pomoc materialną i niematerialną sfinansowaną z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Lista organizacji jest dostępna pod adresem: TUTAJ

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2017-02-17 |

243

Urlop Rzecznika Prasowego

Uprzejmie informuję, że w okresie od 23 do 30 stycznia br. korzystam z urlopu wypoczynkowego. W tym czasie, w sprawach dotyczących rzecznika prasowego, proszę o kontakt z Panem prokuratorem Witoldem Błaszczykiem – Naczelnikiem Wydziału II – tel. 697 840 011 lub 44 647 66 41.

| Udostępniający informację: Rzecznik Prasowy | Data zamieszczenia: 2017-01-19 |

238

Ogłoszenie o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim

Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe ( Dz. U. z 2010 r. nr 114, poz. 761) Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim informuje o zużytych i zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego będących na stanie w Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim.

Wykaz składników majątku ruchomego zawierają załączniki nr 1 i 2 do ogłoszenia, z wyłączeniem licencji na oprogramowanie oraz dysków twardych w laptopach i komputerach.

Składniki majątku ruchomego, wymienione w załącznikach można oglądać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim, Al. 3-go Maja 13/15, 97-300 Piotrków Trybunalski, telefon kontaktowy (44) 647-67-12 wew. 265 lub 205 w dniach 05.01.2017 r. do dnia 19.01.2017 r. w godzinach od 09:00 do 14:00 po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.

 1. Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 38 ust. 1, 2 skierowany do kierownika jednostki zawierający:
  1. nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego,
  2. wskazanie składników rzeczowych majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy (nazwa składnika z nr inwentarzowym),
  3. oświadczenie, że przekazany składnik zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym.
 2. Zainteresowane jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne nabyciem poszczególnych składników rzeczowych majątku ruchomego, mogą składać pisemne oferty zawierające:
  1. dane oferenta,
  2. wskazanie składników rzeczowych majątku ruchomego, którego oferta dotyczy (nazwa składnika z nr inwentarzowym),
  3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży.
 3. Jednostki wymienione w § 39 ust. 1 ww. rozporządzenia, zainteresowane nabyciem w formie darowizny składników majątku ruchomego wymienionych w załącznikach 1, 2, mogą składać pisemne wnioski, zawierające:
  1. nazwę, siedzibę i adres jednostki, telefon kontaktowy,
  2. statut podmiotu,
  3. uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika rzeczowego majątku,
  4. wskazanie składników rzeczowych majątku ruchomego, o które występuje podmiot ( nr inwentarzowy, opis)
  5. zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny.

Wnioski lub oferty, o których mowa powyżej należy składać do Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim, Al. 3-go Maja 13/15, 97-300 Piotrków Trybunalski. Wnioski lub oferty należy kierować do Prokuratora Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim. Wnioski należy składać osobiście, drogą pocztową (decyduje data wpływu) bądź e-mailowo na adres prokuratura@piotrkow-tryb.po.gov.pl w terminie do dnia 19 stycznia 2017 r. do godziny 11:00.

W przypadku gdy co najmniej dwie jednostki wymienione w § 38 ust. 1 oraz ust. 2 w/w rozporządzenia, będą zainteresowane nieodpłatnym przekazaniem, o przydziale składnika majątku ruchomego decyduje kolejność wpłynięcia wniosków do Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim oraz analiza potrzeb podmiotu wnioskującego.

W przypadku gdy co najmniej dwie jednostki wymienione w § 39 ust. 1 w/w rozporządzenia, będą zainteresowane nabyciem w formie darowizny, o przydziale składnika majątku ruchomego decyduje kolejność wpłynięcia wniosków do Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim oraz analiza potrzeb podmiotu wnioskującego.

W przypadku gdy co najmniej dwóch oferentów zaproponuje tą samą cenę za dany składnik majątku ruchomego, to pomiędzy tymi oferentami zostanie przeprowadzona aukcja. O terminie i miejscu aukcji oferenci zostaną powiadomieni odrębnie.

Zużyte składniki majątku ruchomego, które nie zostaną zbyte w formie sprzedaży, nieodpłatnego przekazania lub darowizny, zostaną fizycznie zlikwidowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Załącznik nr. 1 (pdf) 3,44 MB

Załącznik nr. 2 (pdf) 2,90 MB

| Udostępniający informację: Prokurator Okręgowy | Data zamieszczenia: 2017-01-05 |

237

Strona 4 z 13Pierwsza | Poprzednia | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Następna | Ostatnia

Linki

Prokuratura Krajowa BIP Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim EPUAP Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP

Więcej

Jak do nas trafić?

Wyznacz trasę do Prokuratury Okręgowej samochodem:

Skorzystaj z wyszukiwarki aby znaleść połączenie PKP/PKS
Rozkład jazdy MZK; przystanek:3 Maja - Kopernika 1

Tablica informacyjna

Kliknij aby zobaczyć tablicę na całej stronie

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjnaaaa
PROKURATURA OKRĘGOWA
PARTER
Dział Administracyjno – Gospodarczy
Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego pokój 19
PIĘTRO 1
Samodzielny Dział ds. Informatyzacji i Analiz
Kierownik Działu ds. Informatyzacji i Analiz pokój 128
PIĘTRO 2
Prokurator Okręgowy pokój 220
Sekretariat Prokuratora Okręgowego pokój 218
Kadry pokój 216
Wydział IV Organizacyjno - Sądowy
Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno - Sądowego pokój 228
Rzecznik Prasowy pokój 228
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Okręgowej pokój 239
Sekretariat Prokuratury Okręgowej pokój 223, 324, 325
Wydział VII Budżetowo – Administracyjny
Dyrektor Finansowo – Administracyjny pokój 213
Główny Księgowy pokój 211
Kasa pokój 208
Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjna
PIĘTRO 3
Wydział I Śledczy
Naczelnik Wydziału I Śledczego pokój 323
Kierownik Działu ds. Przestępczości Gospodarczej pokój 322
PIĘTRO 4
Dział Sądowy
Kierownik Działu Sądowego pokój 418
PROKURATURA REJONOWA
PIĘTRO 1
Prokurator Rejonowy pokój 120
Zastępca Prokuratora Rejonowego pokój 119
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Rejonowej pokój 118
Sekretariat Prokuratury Rejonowej pokój 118, 123, 138
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW P.O.
Poniedziałek 12:00 – 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 9.00 - 13.00