Znajdujesz się na archiwalnej wersji strony WWW Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim. Aby przejść na nową wersję strony KLIKNIJ TUTAJ.

Menu strony (ukryte):

PROKURATURA OKRĘGOWA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Wyszukiwarka
Jesteś tutaj:

OFERTY PRACY

Wyniki II etapu naboru na stanowisko asesora prokuratury w Prokuraturze Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim

W dniu 30 grudnia 2021 roku w Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się posiedzenie Kolegium Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim, którego przedmiotem było przedstawienie kandydatur i przeprowadzenie glosowania nad kandydatami do objęcia stanowiska asesora w Prokuraturze Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim.

Do II etapu nie zakwalifikowało się 2 kandydatów - z uwagi na braki w złożonych ofertach.

Prokurator Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim przedstawił Kolegium Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim 4 kandydatów spełniających warunki formalne, stosownie do treści art. 51 pkt 2 ustawy 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 66 z późn. zm.) z prośbą o wyrażenie opinii w zakresie spełnienia warunków do wystąpienia o mianowanie na asesora Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim.

Członkowie Kolegium Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali kandydaturę Pana Piotra Gębarowskiego.

W związku z powyższym Prokurator Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim przedstawi akta konkursowe Panu Prokuratorowi Krajowemu.

Szczegóły dostępne w podpisanej wersji dokumentu do pobrania: Pobierz (pdf) (52 kb)

| Udostępniający informację: Prokurator Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim | Data zamieszczenia: 2021-12-31 |

444

Wyniki I etapu naboru na stanowisko asesora prokuratury w Prokuraturze Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim

Wymogi formalne i dodatkowe spełniły następujące osoby (w kolejności alfabetycznej):

 1. Ackermann Michał,
 2. Gębarowski Piotr,
 3. Grodzicka Inga,
 4. Skierski Rafał.

Ww. kandydaci zostali dopuszczeni do II etapu naboru - zaopiniowanie przez Kolegium Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim wszystkich kandydatów spełniających warunki formalne, stosownie do treści art. 51 pkt 2 ustawy 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 66 z późn. zm.) odbędzie się w dniu 30 grudnia 2021 roku (czwartek) godz. 13:00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim Aleje 3-go Maja 13/15.

Udział kandydatów celem ewentualnego wysłuchania na Kolegium Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim jest dobrowolny.

Szczegóły dostępne w podpisanej wersji dokumentu do pobrania: Pobierz (pdf) (40 kb)

| Udostępniający informację: Prokurator Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim | Data zamieszczenia: 2021-12-23 |

443

Ogłoszenie o konkursie na etat asesorski

Prokurator Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że posiada 1 wolny etat asesorski w Prokuraturze Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim, Aleje 3-go Maja 13/15, 97–300 Piotrków Trybunalski.

Osoby zainteresowane kandydowaniem na wolne stanowisko asesorskie i spełniające kryteria ustawowe winny złożyć w terminie do dnia 6 grudnia 2021 roku wniosek o mianowanie na stanowisko asesora Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim, adresowany do Pana Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim.

Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty i oświadczenia zgodnie z art. 75 i art. 77 § 1, 2, 3 w zw. z art. 174 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 66 z późn. zm.):

 1. własnoręcznie napisany życiorys,
 2. kwestionariusz osobowy, podpisany przez osobę ubiegająca się o mianowanie (druk w załączeniu),
 3. aktualną fotografię,
 4. oryginał, odpis lub poświadczoną notarialnie kopię świadectwa ukończenia studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra lub ukończenia zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce,
 5. oryginał, odpis lub poświadczoną notarialnie kopię dokumentu poświadczającego złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego,
 6. w przypadku złożenia egzaminu radcowskiego lub adwokackiego dokument potwierdzający jego złożenie oraz dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu lub zajmowanego stanowiska, przez co najmniej 3 lata, określone w art. 75 § 1a, § 2 i § 3 ustawy Prawo o prokuraturze, bądź dokumentu potwierdzającego spełnienie warunków określonych w art. 174 § 1a ustawy Prawo o prokuraturze,
 7. zaświadczenie lekarskie wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 roku w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 619), stwierdzające zdolność, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków asesora, ze wskazaniem w jego treści podstawy prawnej i metryki rozporządzenia,
 8. zaświadczenie psychologiczne, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 roku w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 619), stwierdzające zdolność, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków asesora, ze wskazaniem w jego treści podstawy prawnej i metryki rozporządzenia,
 9. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego,
 10. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego,
 11. oświadczenia o posiadaniu wyłącznie obywatelstwa polskiego, korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 12. oświadczenie kandydata, czy był karany za wykroczenia i o toczących się przeciwko niemu postępowaniach o wykroczenia, w których jest obwinionym,
 13. oświadczenie kandydata, iż nie pełnił służby zawodowej, nie pracował lub nie był współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku i Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1882), ani też nie był sędzią, który orzekając uchybił godności urzędu sprzeniewierzając się niezawisłości sędziowskiej, co zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem,
 14. oświadczenia zawierającego informację o ewentualnym wcześniejszym ubieganiu się kandydata o mianowanie asesorem sędziowskim lub prokuratorskim, ze wskazaniem daty i jednostki sądu lub prokuratury lub o urząd sędziego albo prokuratora,
 15. oświadczenie kandydata, co do możliwości i warunków rozwiązania stosunku pracy, o ile pozostaje aktualnie w stosunku zatrudnienia,
 16. kserokopię świadectw pracy z okresów poprzedniego zatrudnienia,
 17. informację/lub kopie zaświadczeń o odbytych szkoleniach, osiągnięciach naukowych, pracy dydaktycznej i innych,
 18. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszego naboru (druk w załączeniu),
 19. oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (druk w załączeniu).

Do wniosku można dołączyć opinie służbowe lub inne dokumenty dotyczące kwalifikacji kandydata.

Składane oświadczenia winny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.

Złożenie wniosku oznacza zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą naboru ma wolne stanowiska w Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim (w załączeniu).

Komplet dokumentów wraz z oznaczeniem Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim oraz sygnaturą naboru należy składać w zamkniętej kopercie w ww. terminie w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim, w Piotrkowie Trybunalskim, Aleje 3-go Maja 13/15, 97–300 Piotrków Trybunalski (poniedziałek - piątek godz. 7.30 - 15.30) lub przesłać na ww. adres - z adnotacją na kopercie – „Oferta pracy - nabór na stanowisko asesora – 3028-4.11110. .2021”.

W przypadku przesyłki pocztowej liczy się data stempla pocztowego - oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Wszelkie braki w dokumentach stwierdzających spełnienie przez kandydata warunków formalnych, nie będą podlegały uzupełnieniu ani wyjaśnianiu.

Nie będą rozpatrywane podania złożone przed ogłoszeniem naboru, jak również złożone po upływie terminu składania podań (wniosków).

Nabór na stanowisko asesora będzie składał się z dwóch etapów:

- etap pierwszy – wstępna weryfikacja zgłoszeń pod kątem zachowania terminu zgłoszenia oraz spełnienia wymogów formalnych,
- etap drugi – zaopiniowanie przez Kolegium Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim wszystkich kandydatów spełniających warunki formalne, stosownie do treści art. 51 pkt 2 ustawy 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 66 z późn. zm.).

Osoby spełniające wymogi formalne zostaną powiadomione o zakwalifikowaniu się do drugiego etapu naboru, a także o miejscu i terminie posiedzenia Kolegium Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim co najmniej na 7 dni przed opiniowaniem poprzez umieszczenie listy zakwalifikowanych kandydatów na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim i na stronie Internetowej Prokuratury Okręgowej w zakładce „oferty pracy”.

Udział kandydatów celem ewentualnego wysłuchania na Kolegium Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim jest dobrowolny.

Szczegóły ogłoszenia dostępne w podpisanej wersji dokumentu wraz z załącznikami do pobrania: Pobierz (pdf) (610 kb)

| Udostępniający informację: Prokurator Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim | Data zamieszczenia: 2021-11-23 |

439

Ogłoszenie komisji konkursowej

Sygnatura konkursu: 3028-4.1111.15.2021

Komisja w składzie ustalonym Zarządzeniem Nr 33/2021 Prokuratora Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim, zmienionym Zarządzeniem Nr 35/2021 z dnia 16 września 2021 roku i Zarządzeniem Nr 41/2021 z dnia 6 października 2021 roku, po przeprowadzeniu III etapu konkursu na jeden staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim przedstawia wyniki konkursu:

Wyniku konkursu
L.p.Imię i nazwisko kandydataPunktacja łączna - część pisemnaPunktacja łączna - część ustnaPunktacja łącznaMiejsce
1. Olga Gosławska 10 5 15 I
2. Aleksandra Kruczek 7 3,4 10,4 V
3. Magdalena Michnicka 9 4,6 13,6 II
4. Magdalena Mielczarek 5 4,5 9,5 VI
5. Martyna Nawrocka 9 4,6 13,6 II
6. Olga Owczarek 8 4,8 12,8 IV
7. Paulina Raczkowska 8 5 13 III

Komisja konkursowa zakwalifikowała na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim:

 1. Panią Olgę Gosławską.

Lista rezerwowa:

 1. Martyna Nawrocka
 2. Magdalena Michnicka
 3. Paulina Raczkowska
 4. Olga Owczarek
 5. Aleksandra Kruczek
 6. Magdalena Mielczarek

Szczegóły ogłoszenia dostępne w podpisanej wersji dokumentu do pobrania: Pobierz (pdf) (267 kb)

| Udostępniający informację: Sekretarz Komisji | Data zamieszczenia: 2021-10-21 |

434

Ogłoszenie komisji konkursowej

Sygnatura konkursu: 3028-4.1111.15.2021

Lista kandydatów zakwalifikowanych do III etapu konkursu na jeden staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim (wg kolejności alfabetycznej):

 1. Beata Bińczyk
 2. Olga Gosławska
 3. Aleksandra Kruczek
 4. Magdalena Michnicka
 5. Magdalena Mielczarek
 6. Martyna Nawrocka
 7. Olga Owczarek
 8. Paulina Raczkowska

Trzeci etap konkursu odbędzie się w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim Al. 3-go Maja 13/15 w dniu 21 października 2021 roku (czwartek) o godz. 9:00.

Proszę o zabranie maseczek ochronnych.

Szczegóły ogłoszenia dostępne w podpisanej wersji dokumentu do pobrania: Pobierz (pdf) (28 kb)

| Udostępniający informację: Sekretarz Komisji | Data zamieszczenia: 2021-10-06 |

433

Strona 1 z 31 | 2 | 3 | Następna | Ostatnia

Linki

Prokuratura Krajowa BIP Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim EPUAP Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP

Więcej

Jak do nas trafić?

Wyznacz trasę do Prokuratury Okręgowej samochodem:

Skorzystaj z wyszukiwarki aby znaleść połączenie PKP/PKS
Rozkład jazdy MZK; przystanek:3 Maja - Kopernika 1

Tablica informacyjna

Kliknij aby zobaczyć tablicę na całej stronie

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjnaaaa
PROKURATURA OKRĘGOWA
PARTER
Dział Administracyjno – Gospodarczy
Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego pokój 19
PIĘTRO 1
Samodzielny Dział ds. Informatyzacji i Analiz
Kierownik Działu ds. Informatyzacji i Analiz pokój 128
PIĘTRO 2
Prokurator Okręgowy pokój 220
Sekretariat Prokuratora Okręgowego pokój 218
Kadry pokój 216
Wydział IV Organizacyjno - Sądowy
Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno - Sądowego pokój 228
Rzecznik Prasowy pokój 228
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Okręgowej pokój 239
Sekretariat Prokuratury Okręgowej pokój 223, 324, 325
Wydział VII Budżetowo – Administracyjny
Dyrektor Finansowo – Administracyjny pokój 213
Główny Księgowy pokój 211
Kasa pokój 208
Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjna
PIĘTRO 3
Wydział I Śledczy
Naczelnik Wydziału I Śledczego pokój 323
Kierownik Działu ds. Przestępczości Gospodarczej pokój 322
PIĘTRO 4
Dział Sądowy
Kierownik Działu Sądowego pokój 418
PROKURATURA REJONOWA
PIĘTRO 1
Prokurator Rejonowy pokój 120
Zastępca Prokuratora Rejonowego pokój 119
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Rejonowej pokój 118
Sekretariat Prokuratury Rejonowej pokój 118, 123, 138
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW P.O.
Poniedziałek 12:00 – 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 9.00 - 13.00