Znajdujesz się na archiwalnej wersji strony WWW Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim. Aby przejść na nową wersję strony KLIKNIJ TUTAJ.

Menu strony (ukryte):

PROKURATURA OKRĘGOWA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Wyszukiwarka
Jesteś tutaj:

OGŁOSZENIA

Uroczyste otwarcie nowego budynku Prokuratury Rejonowej w Bełchatowie

W dniu 10 września 2021 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Prokuratury Rejonowej w Bełchatowie z udziałem Pana Bogdana Święczkowskiego I Zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego, a także licznych gości, między innymi przedstawicieli władz samorządowych, sądownictwa, policji, straży pożarnej oraz prokuratorów regionu łódzkiego i okręgu piotrkowskiego. Podczas uroczystości odczytano list od Pana Zbigniewa Ziobry Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego adresowany do prokuratorów i przybyłych gości. Przecięcia wstęgi dokonali obok Prokuratora Krajowego, Pani Bogumiła Tarkowska - Zastępca Prokuratora Regionalnego w Łodzi, Pani Magdalena Witko - Prokurator Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim oraz Pan Piotr Grochulski - Prokurator Rejonowy w Bełchatowie. Obecna siedziba Prokuratury mieści się przy ul. 1-go Maja 5.

GALERIA NOWEGO BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BEŁCHATOWIE

List Ministra Sprawiedliwości: pobierz (PDF, 162 KB)

| Udostępniający informację: brak danych | Data zamieszczenia: 2021-09-13 |

426

Ogłoszenie o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego w Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim działając w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa ( Dz.U. poz. 2004 z póź. zm.) informuje, ż posiada zbędne składniki majątku ruchomego przeznaczone do nieodpłatnego przekazania, sprzedaży lub darowizny.

 1. Jednostki wymienione w § 38 ust. 1 w/w rozporządzenia, zainteresowane otrzymaniem w formie nieodpłatnego przekazania składników rzeczowych majątku ruchomego wymienionych w załączniku nr 1 mogą składać pisemne wnioski zawierające:
  1. nazwę, siedzibę i adres jednostki sektora finansów publicznych lub państwowej osoby prawnej, występującej o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego,
  2. wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy,
  3. oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym,
  4. uzasadnienie potrzeb,
  5. telefon i adres e-mail do kontaktu.
 2. Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem w formie sprzedaży poszczególnych składników rzeczowych majątku ruchomego wymienionych w załączniku nr 1 mogą składać pisemne oferty zawierające:
  1. dane oferenta w przypadku osób fizycznych ( imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania), natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek – nazwę, adres siedziby,
  2. wykaz składników rzeczowych majątku ruchomego objętych ofertą ( nazwę i nr inwentarzowy),
  3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składników majątku lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji oględzin,
  4. telefon kontaktowy.
  Wniosek o nieodpłatne przekazanie rzeczowych składników majątku ruchomego wraz z wymaganymi dokumentami składa się do Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim do dnia 16 lipca 2021 roku.
 3. Jednostki wymienione w § 39 ust. 1 w/w rozporządzenia , zainteresowane nabyciem w formie darowizny rzeczowych składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku nr 1 mogą składać pisemne wnioski zawierające:
  1. nazwę, siedzibę i adres jednostki,
  2. wskazanie rzeczowego składnika majątku ruchomego ( nazwę i nr inwentarzowy), o który występuje jednostka,
  3. oświadczenie zainteresowanego podmiotu, że rzeczowy składnik majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym,
  4. zobowiązanie zainteresowanego podmiotu do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny,
  5. wskazanie sposobu wykorzystania rzeczowego składnika majątku ruchomego przez podmiot wnioskujący o darowiznę,
  6. uzasadnienie potrzeb zainteresowanego podmiotu,
  7. telefon kontaktowy.

Zagospodarowanie zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim odbywa się poprzez:

 1. nieodpłatne przekazanie innym jednostkom sektora finansów publicznych,
 2. sprzedaż, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt 1,
 3. zbycie w formie darowizny, o ile nie dojdzie do skutku zagospodarowanie składników w sposób określony w pkt 1-2.

Wnioski lub oferty, o których mowa powyżej należy kierować do Prokuratora Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim. Wnioski należy składać do dnia 16 lipca 2021 roku do godz. 13.00 na adres:
Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim
Al. 3-go Maja 13/15
97-300 Piotrków Trybunalski

a. Wydział VII Budżetowo - Administracyjny
lub
b. Przesłać na adres e-mail dyr.fin@piotrkow-tryb.po.gov.pl

Szczegółowych informacji dotyczących rzeczowych składników majątku można uzyskać pod nr tel. 44/647-67-12 wew. 265 lub 205.

Szczegółowy wykaz składników rzeczowych majątku ruchomego zawiera załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

W sytuacji, gdy przynajmniej dwie jednostki wymienione w § 38 lub § 39 w/w rozporządzenia będą zainteresowane tym samym przedmiotem, decydować będzie data i kolejność wpływu wniosku do Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim.

Wersja do druku: pobierz (PDF, 2,41 MB)

Wykaz składników: pobierz (PDF, 95 KB)

| Udostępniający informację: Prokurator Okręgowy | Data zamieszczenia: 2021-07-06 |

419

Ogłoszenie

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Tryb. zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych poniżej opisanym czynem występujących w sprawie sygn. PO I Ds. 136.2019 o wydanym w dniu 30 czerwca 2021 r. postanowieniu o odmowie wszczęcia śledztwa sygn. PO I Ds. 57.2021 w sprawie podejrzenia zaistnienia w okresie od 27 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. w Piotrkowie Tryb., woj. łódzkie, w celu udaremnienia wykonania orzeczeń sądowych zasądzających od prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Masarnia Bieniek w Piotrkowie Tryb. należności pieniężne na rzecz wielu jego wierzycieli, udaremnienia lub uszczuplenia zaspokojenia tych wierzycieli, poprzez podejmowane przez dłużnika zajętej wierzytelności - Ful Doc Sp. z o.o. z/s w Łodzi, zachowań polegających na nieprzekazywaniu komornikowi wartości zajętych przez niego wierzytelności pieniężnych z tytułu należnego czynszu dzierżawnego wynikającego z zawartej umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej masarnię wraz z jej wyposażeniem, tj. o czyn z art. 300 § 2 kk wobec stwierdzenia, że czyn ten nie zawiera znamion czynu zabronionego na zasadzie art. 17 § 1 pkt 2 kpk.

Materia objęta postępowaniem sygn. PO I Ds. 57.2021 została uprzednio wyłączona ze sprawy tut. Prokuratury Okręgowej nadzorowanej za sygn. PO I Ds. 136.2019. Zgodnie z treścią art. 131 § 3 kpk pokrzywdzonemu przysługuje prawo do otrzymania odpisu przedmiotowego postanowienia, jeżeli zwróci się o jego doręczenie w zawitym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia. Wnioski w tym przedmiocie należy kierować na adres Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Tryb. z powołaniem się na sygn. PO I Ds. 57.2021.

| Udostępniający informację: Prokurator Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim | Data zamieszczenia: 2021-07-02 |

418

Ogłoszenie

Stosownie do treści art. 334 § 3 k.p.k. Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Tryb. zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych w sprawie sygn. PO I Ds. 136.2019 o skierowaniu w niej z dniem 29 czerwca 2021 r. do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. aktu oskarżenia przeciwko:

1. Włodzimierzowi B. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. oraz o czyn z art. 300 § 1 i 3 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.;

2. Radosławowi B. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. oraz o czyn z art. 586 k.s.h.


POUCZENIE POKRZYWDZONEGO

Skazanie bez rozprawy – posiedzenie, wyrok, możliwość złagodzenia kary
art. 343 k.p.k.

§ 1. Jeżeli nie ma zastosowania art. 46 Kodeksu karnego, sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku, o którym mowa w art. 335 k.p.k., od naprawienia szkody w całości albo w części lub od zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Przepis art. 341 § 3 k.p.k. stosuje się odpowiednio.

§ 2. Uwzględnienie wniosku jest możliwe tylko wówczas, jeżeli nie sprzeciwi się temu pokrzywdzony, należycie powiadomiony o terminie posiedzenia.

§ 3. Sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku od dokonania w nim przez prokuratora wskazanej przez siebie zmiany, zaakceptowanej przez oskarżonego.

§ 4. Postępowania dowodowego nie prowadzi się.

§ 5. Prokurator, oskarżony i pokrzywdzony mają prawo wziąć udział w posiedzeniu. Zawiadamiając pokrzywdzonego o posiedzeniu poucza się go o możliwości zakończenia postępowania bez przeprowadzenia rozprawy oraz wcześniejszego złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 54 § 1 k.p.k.. Udział podmiotów wskazanych w zdaniu pierwszym w posiedzeniu jest obowiązkowy, jeżeli prezes sądu lub sąd tak zarządzi.

§ 5a. Przed uwzględnieniem wniosku, o którym mowa w art. 335 k.p.k., sąd poucza obecnego oskarżonego o treści art. 447 § 5 k.p.k.

§ 6. Sąd, uwzględniając wniosek, skazuje oskarżonego wyrokiem.

§ 7. Jeżeli sąd uzna, że nie zachodzą podstawy do uwzględnienia wniosku, o którym mowa w art. 335 § 1 k.p.k., zwraca sprawę prokuratorowi. W razie nieuwzględnienia wniosku wskazanego w art. 335 § 2 k.p.k. sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych, a prokurator, w terminie 7 dni od dnia posiedzenia, dokonuje czynności określonych w art. 333 § 1 i 2 k.p.k.


Rozpatrzenie wniosku o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia przewodu sądowego
art. 343a k.p.k.

§ 1. W wypadku złożenia przez oskarżonego wniosku, o którym mowa w art. 338a k.p.k., o terminie posiedzenia zawiadamia się strony i pokrzywdzonego, przesyłając im odpis wniosku.

§ 2. Sąd może uwzględnić wniosek, jeżeli okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte. Uwzględnienie wniosku jest możliwe tylko wówczas, gdy nie sprzeciwi się temu prokurator. Przepis art. 343 k.p.k. stosuje się odpowiednio.

§ 3. W razie złożenia kolejnego wniosku podlega on rozpoznaniu na rozprawie.


Przeprowadzenie postępowania dowodowego podczas nieobecności oskarżonego lub obrońcy
art. 378a k.p.k.

§ 1. Jeżeli oskarżony lub obrońca nie stawił się na rozprawę, będąc zawiadomiony o jej terminie, sąd, w szczególnie uzasadnionych wypadkach, może przeprowadzić postępowanie dowodowe podczas jego nieobecności, chociażby usprawiedliwił należycie niestawiennictwo, a w szczególności przesłuchać świadków, którzy stawili się na rozprawę, nawet jeżeli oskarżony nie złożył jeszcze wyjaśnień.

§ 2. W wypadku, o którym mowa w § 1, oskarżonego lub obrońcę należy wezwać lub zawiadomić o nowym terminie rozprawy, jeżeli termin ten nie był im znany. Przy doręczeniu wezwania lub zawiadomienia należy również doręczyć pouczenie, o którym mowa w § 7.

§ 3. Jeżeli sąd przeprowadził postępowanie dowodowe podczas nieobecności oskarżonego lub obrońcy w wypadku, o którym mowa w § 1, oskarżony lub obrońca może najpóźniej na kolejnym terminie rozprawy, o którym był prawidłowo zawiadomiony przy jednoczesnym braku procesowych przeszkód do jego stawiennictwa, złożyć wniosek o uzupełniające przeprowadzenie dowodu przeprowadzonego podczas jego nieobecności. Prawo do złożenia wniosku nie przysługuje, jeżeli okaże się, że nieobecność oskarżonego lub obrońcy na terminie rozprawy, na którym przeprowadzono postępowanie dowodowe na podstawie § 1, była nieusprawiedliwiona.

§ 4. W razie niezłożenia wniosku w terminie, o którym mowa w § 3 zdanie pierwsze, prawo do jego złożenia wygasa i w dalszym postępowaniu nie jest dopuszczalne podnoszenie zarzutu naruszenia gwarancji procesowych, w szczególności prawa do obrony, wskutek przeprowadzenia tego dowodu podczas nieobecności oskarżonego lub obrońcy.

§ 5. We wniosku o uzupełniające przeprowadzenie dowodu oskarżony lub obrońca ma obowiązek wykazać, że sposób przeprowadzenia dowodu podczas jego nieobecności naruszał gwarancje procesowe, w szczególności prawo do obrony.

§ 6. W razie uwzględnienia wniosku o uzupełniające przeprowadzenie dowodu sąd przeprowadza dowód uzupełniająco, jedynie w zakresie, w którym wykazano naruszenie gwarancji procesowych, w szczególności prawa do obrony.

§ 7. Jeżeli oskarżony lub obrońca stawi się na termin rozprawy, o którym mowa w § 3 zdanie pierwsze, przewodniczący poucza go o możliwości złożenia wniosku o uzupełniające przeprowadzenie dowodu przeprowadzonego podczas jego nieobecności oraz o treści przepisów § 4 i § 5, a także umożliwia mu wypowiedzenie się co do tej kwestii.


Samoistny oskarżyciel posiłkowy
art. 54 § 1 k.p.k.

Jeżeli akt oskarżenia wniósł oskarżyciel publiczny pokrzywdzony może aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego.


Termin do złożenia wniosku o naprawienie szkody
art. 49a k.p.k.

Pokrzywdzony, a także prokurator, może aż do zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć wniosek, o którym mowa w art. 46 § 1 Kodeksu karnego.

| Udostępniający informację: Prokurator Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim | Data zamieszczenia: 2021-06-29 |

417

Ogłoszenie

Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Tryb. działając na podstawie art. 131 § 2 i § 3 kpk informuje, że postępowanie prowadzone pod sygnaturą PR 1 Ds. 366.2021 w sprawie sprowadzenia w dniu 26 lutego 2021 r. w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Okrzei 3 zdarzenia mającego postać pożaru kamienicy, które zagrażało życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu wielkich rozmiarów, co spowodowało zniszczenie mienia o przybliżonej wartości około 50.000 zł na szkodę Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, tj. o przestępstwo z art. 163 § 1 pkt 1 kk na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk z uwagi na śmierć osoby podejrzewanej.

Zgodnie z art. 131 § 3 kpk pokrzywdzonemu przysługuje prawo do otrzymania postanowienia jeżeli zwróci się o jego doręczenie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia. Wnioski należy kierować do Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Tryb. powołując się na sygnaturę PR 1 Ds. 366.2021.

| Udostępniający informację: Prokurator Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim | Data zamieszczenia: 2021-06-24 |

415

Strona 2 z 7Pierwsza | Poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Następna | Ostatnia

Linki

Prokuratura Krajowa BIP Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim EPUAP Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP

Więcej

Jak do nas trafić?

Wyznacz trasę do Prokuratury Okręgowej samochodem:

Skorzystaj z wyszukiwarki aby znaleść połączenie PKP/PKS
Rozkład jazdy MZK; przystanek:3 Maja - Kopernika 1

Tablica informacyjna

Kliknij aby zobaczyć tablicę na całej stronie

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjnaaaa
PROKURATURA OKRĘGOWA
PARTER
Dział Administracyjno – Gospodarczy
Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego pokój 19
PIĘTRO 1
Samodzielny Dział ds. Informatyzacji i Analiz
Kierownik Działu ds. Informatyzacji i Analiz pokój 128
PIĘTRO 2
Prokurator Okręgowy pokój 220
Sekretariat Prokuratora Okręgowego pokój 218
Kadry pokój 216
Wydział IV Organizacyjno - Sądowy
Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno - Sądowego pokój 228
Rzecznik Prasowy pokój 228
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Okręgowej pokój 239
Sekretariat Prokuratury Okręgowej pokój 223, 324, 325
Wydział VII Budżetowo – Administracyjny
Dyrektor Finansowo – Administracyjny pokój 213
Główny Księgowy pokój 211
Kasa pokój 208
Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjna
PIĘTRO 3
Wydział I Śledczy
Naczelnik Wydziału I Śledczego pokój 323
Kierownik Działu ds. Przestępczości Gospodarczej pokój 322
PIĘTRO 4
Dział Sądowy
Kierownik Działu Sądowego pokój 418
PROKURATURA REJONOWA
PIĘTRO 1
Prokurator Rejonowy pokój 120
Zastępca Prokuratora Rejonowego pokój 119
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Rejonowej pokój 118
Sekretariat Prokuratury Rejonowej pokój 118, 123, 138
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW P.O.
Poniedziałek 12:00 – 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 9.00 - 13.00