Menu strony (ukryte):

PROKURATURA OKRĘGOWA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Wyszukiwarka
Jesteś tutaj:

OFERTY PRACY - ARCHIWUM

Ogłoszenie komisji konkursowej

Sygnatura konkursu: PO II K 113.5.2016

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr. 89/16 Prokuratora Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15.11.2016r. na posiedzeniu w dniu 05.12.2016r. postanawia dopuścić do drugiego etapu konkursu na staż urzędniczy – docelowo stanowisko informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim następujące osoby:

 1. Leszek Stachowiak
 2. Michał Wawszczyk
 3. Adam Wieczorek

Drugi etap konkursu odbędzie się 19.12.2016 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej tut. Prokuratury.

| Udostępniający informację: sekretarz Komisji konkursowej | Data zamieszczenia: 2016-12-05 |

224

Ogłoszenie komisji konkursowej

Sygnatura konkursu: PO II K 113.3.2016

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 78/16 Prokuratora Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21.10.2016r. do przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Radomsku na posiedzeniu w dniu 02.12.2016r. postanawia dopuścić do trzeciego etapu konkursu następujące osoby które uzyskały wskazaną liczbę punktów (na maksymalnie 10):

 1. Ososińska Martyna - 8,8 pkt;
 2. Błaszczyńska Lena - 6,4 pkt;
 3. Kaleta Marta - 6,4 pkt;
 4. Dymka Elżbieta - 5,2 pkt;

Trzeci etap konkursu odbędzie się w dniu 16.12.2016r. o godz. 1000 w budynku Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Al. 3-go Maja 13/15 w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

| Udostępniający informację: sekretarz Komisji konkursowej | Data zamieszczenia: 2016-12-02 |

223

Prokurator Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim

Sygnatura konkursu: PO II K 113.4.2016

Konkurs zostanie przeprowadzony w trybie i na zasadach określonych w art. 180 § 1 - 6 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2016r., poz.177) oraz w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2015 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z 2015r., poz. 1436) w zw. z art.73 pkt. 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku — przepisy wprowadzające ustawę Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2016r., poz. 178).

Wymagania niezbędne do zajmowania stanowiska asystenta — określone wart. 176 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze spełnia ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, a także nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył wyższe studia w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia uznane w Polsce;
 4. ukończył 24 lata.

Konkurs przeprowadzi Komisja powołana przez Prokuratora Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim.

Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
 2. testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury, a także pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, wybrany przez kandydata; praca pisemna może polegać na rozwiązaniu kazusu procesowego;
 3. rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora;
 2. życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej;
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. oświadczenie, o którym mowa w art. 180 § 6 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze;
 5. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 6. aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

Składane oświadczenia winny być własnoręcznie podpisane przez kandydata

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, a w szczególności potwierdzające złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego.

Informacje dotyczące konkursu:

Nazwa i adres prokuratury: Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim ul. Aleje 3-go Maja 13/15
Oznaczenie konkursu: PO II K 113.4.2016
Określenie liczby wolnych stanowisk asystenta prokuratora: 1 (jedno)
Miejsce wykonywania pracy: Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim Wydział I Śledczy.
Termin składania zgłoszeń: do dnia 12 grudnia 2016r. (włącznie).
Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu: pierwszy etap (wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu) — 22 grudnia 2016r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim.

Miejsce i sposób złożenia dokumentów:
Zgłoszenie na konkurs wraz z dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 12 grudnia 2016r. (włącznie), w zaklejonej kopercie z oznaczeniem sygnatury konkursu - w sekretariacie Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim, bądź przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Aleje 3-go Maja 13/15. W przypadku przesłania zgłoszenia wraz z dokumentami za pośrednictwem operatora pocztowego, za datę jego złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu oraz ogłoszenie związane z jego przeprowadzeniem zostanie umieszczona - nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia tego etapu konkursu, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

W taki sam sposób, po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu kandydaci dopuszczeni do etapu trzeciego zostaną zawiadomieni o terminie i miejscu jego przeprowadzenia na co najmniej 7 dni przed jego rozpoczęciem.

Osoby podejmujące po raz pierwszy pracę asystenta prokuratora odbywają staż asystencki, który trwa 6 miesięcy. Do czasu ukończenia stażu, asystenta prokuratora zatrudnia się na podstawie umowy o pracę na czas określony, z możliwością jej wcześniejszego rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Z obowiązku odbycia stażu są zwolnione osoby, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski.

Szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2015 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. z 2015r., poz. 1436) w zw. z art. 73 pkt. 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku — Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2016r., poz. 178).

Osoby nie dopuszczone do udziału w drugim etapie konkursu, proszone są o osobisty odbiór dołączonych do zgłoszenia do konkursu oryginałów dokumentów.

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu (44) 647-65-66 wewn. 235 w godzinach od 10:00 do 13:00.

| Udostępniający informację: Prokurator Okręgowy | Data zamieszczenia: 2016-11-21 |

222

Ogłoszenie komisji konkursowej

Sygnatura konkursu: PO II K 113.3.2016

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr. 78/16 Prokuratora Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21.10.2016r. do przeprowadzenia konkursu na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej w Radomsku - sygnatura konkursu PO II K 113.3.2016, uprzejmie informuje o zmianie terminu drugiego etapu konkursu (w dniu 28 listopada 2016r., tj. w terminie wskazanym w ogłoszeniu Komisji konkursowej z dnia 15.11.2016r., dwóch członków Komisji konkursowej będzie wykonywać czynności służbowe poza siedzibą Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim).

Uprzejmie informuję, że drugi etap konkursu odbędzie się w dniu 2 grudnia 2016r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Tryb. ul. Aleje 3go Maja 13/15 w sali konferencyjnej. Zostanie on przeprowadzony dla kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu - wskazanych w ogłoszeniu komisji konkursowej z dnia 15 listopada 2016r. - w dwóch grupach według kolejności alfabetycznej - dla kandydatów z numerami:

 • od 1 do 4 - godzina 10.00
 • od 5 do 7 - godzina 10.45

| Udostępniający informację: sekretarz Komisji konkursowej | Data zamieszczenia: 2016-11-17 |

221

Prokurator Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza konkurs na staż urzędniczy – docelowo stanowisko informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim w Samodzielnym Dziale ds. Informatyzacji i Analiz

SYGNATURA KONKURSKU: PO II K 113.5.2016

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o art. 3b Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratur (Dz.U. z 2015r., poz. 1241 j.t.) według zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U. z 2014r., poz. 400. j.t.).

MIEJSCE WYKONYWANEJ PRACY I ILOŚĆ WOLNYCH STANOWISK (ETATÓW):

 • Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim – 1 stanowisko,
 • wymiar czasu pracy - 0,8 etatu.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU PRACY:

 • reagowanie na zgłoszenia o nieprawidłowościach działania systemów informatycznych i usuwanie zaistniałych usterek,
 • przeprowadzanie okresowej konserwacji sprzętu komputerowego,
 • dokonywanie napraw uszkodzonego sprzętu komputerowego,
 • pomoc administratorom systemów w konfigurowaniu stacji roboczych,
 • pomoc w prowadzeniu ewidencji sprzętu komputerowego Prokuratury Okręgowej i prokuratur rejonowych,
 • pomoc przy zarządzaniu siecią LAN,
 • pomoc przy zarządzaniu Active Directory
 • pomoc przy obsłudze serwisu internetowego/intranetowego
 • realizacja likwidacji zbędnego sprzętu nie nadającego się do użytku,
 • tworzenie kopii zapasowych baz danych oraz odzyskiwanie,
 • uaktualnianie i konfiguracja bazy danych,
 • instalacja i konfiguracja sprzętu,
 • podstawowy serwis urządzeń drukujących,
 • obsługa systemu monitoringu Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Tryb.,
 • rozwiązywanie problemów w systemach i aplikacjach użytkowników,
 • udzielanie instruktażu i pomoc użytkownikom w zakresie obsługi sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 • wykonywanie czynności administracyjno-biurowych związanych z funkcjonowaniem urzędu,
 • współpraca z serwisami/sklepami,
 • skanowanie dokumentów.

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY, NA KTÓRE PRZEPROWADZANY JEST KONKURS:

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe informatyczne pierwszego stopnia,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i nie prowadzenie przeciwko niemu postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku informatyka,
 • dobra znajomość systemów operacyjnych z rodziny Microsoft Windows, w tym Windows Server i Active Directory,
 • dobra znajomość zagadnień sieciowych,
 • dobra znajomość systemów baz danych (MS SQL Server, PostgreSQL),
 • biegła znajomość pakietu Ms Office,
 • wiedza umożliwiająca naprawę, rozbudowę komputera (znajomość budowy i zasad pracy urządzeń biurowych będzie dodatkowym atutem),
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagania pożądane:

 • samodzielność,
 • odpowiedzialność,
 • rzetelność,
 • obowiązkowość,
 • kreatywność,
 • wysoka kultura i wiedza ogólna,
 • umiejętność organizacji pracy własnej i pracy w zespole,
 • dyspozycyjność,
 • znajomość języków programowania/znaczników (ASP.NET, HTML, CSS, JavaScript, PHP, C#, T-SQL),
 • znajomość standardu WCAG 2.0,
 • doświadczenie w pracy na stanowisko informatyka,
 • odporność na stres.

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW, TERMIN I MIEJSCE ICH ZŁOŻENIA:

Kandydat składa następujące dokumenty:

 • wniosek o dopuszczenie do konkursu,
 • kwestionariusza osobowego (rtf, 88kb) (druk znajduje się w kadrach Prokuratury Okręgowej lub pod linkiem),
 • życiorys,
 • urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskania tytułu zawodowego,
 • oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby konkursu.

Składane oświadczenia winny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.

Kandydaci mogą składać również inne dokumenty potwierdzające ich doświadczenie zawodowe, posiadane uprawnienia i umiejętności.

Termin złożenia dokumentów:

 • do dnia 25 listopada 2016r. (włącznie)

Miejsce i sposób złożenia dokumentów:

 • bezpośrednio w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Aleje 3 - go Maja 13/15, pokój 216 lub 239 w godzinach urzędowania prokuratury, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30
 • drogą pocztową na adres Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Wymagane dokumenty należy składać lub przesyłać w zamkniętych kopertach z oznaczeniem sygnatury konkursu.

INNE INFORMACJE:

Konkurs zostanie przeprowadzony przez Komisję konkursową powołaną na podstawie zarządzenia Prokuratora Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim. Prokurator Okręgowy zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu na każdym jego etapie.

Konkurs składa się z trzech etapów:

 • etapu pierwszego - odbędzie się w dniu 5 grudnia 2016 roku o godz. 13.00 i będzie polegał na selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
 • etapu drugiego – mającego na celu sprawdzenie praktycznych umiejętności kandydatów (w formie testu wielokrotnego wyboru z pytaniami z zakresu informatyki),
 • etapu trzeciego - rozmowy kwalifikacyjnej, której przedmiotem w szczególności będzie ocena umiejętności kandydata dotycząca wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

Po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu, ustalona zostanie przez Komisję konkursową lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu.

Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu konkursu zostaną zawiadomieni o powyższym oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia drugiego etapu konkursu na co najmniej 7 dni przed jego rozpoczęciem poprzez zamieszczenie stosownej informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim i na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej.

W taki sam sposób po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu kandydaci zakwalifikowani do etapu trzeciego zostaną zawiadomieni o terminie i miejscu jego przeprowadzenia na co najmniej 7 dni przed jego rozpoczęciem.

Po przeprowadzeniu etapu trzeciego konkursu, Komisja konkursowa niezwłocznie (nie później niż w ciągu 3 dni) podejmie uchwałę o zakwalifikowaniu kandydata na stanowisko stażysty. Informacja wskazująca dane kandydata zakwalifikowanego na stanowisko stażysty zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim oraz tablicy ogłoszeń w Prokuraturze Okręgowej.

Rezerwową listę kandydatów wyłania się spośród osób, które przeszły wszystkie etapy, a nie zostały umieszczone na liście wskazującej kandydata na stanowisko stażysty.

Dokumentację z przebiegu konkursu sekretarz Komisji konkursowej przekazuje Prokuratorowi Okręgowemu w Piotrkowie Trybunalskim w terminie 7 dni od dnia sporządzenia protokołu.

Protokół w części dot. wyników i oceny kandydata, udostępnia się na jego wniosek w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Tryb.

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu (44) 647-65-66 wewn. 235 w godzinach od 10:00 do 13:00.

| Udostępniający informację: Prokurator Okręgowy | Data zamieszczenia: 2016-11-15 |

219

Strona 9 z 16Pierwsza | Poprzednia | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Następna | Ostatnia

Linki

Prokuratura Krajowa BIP Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim EPUAP Fundacja Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP

Więcej

Jak do nas trafić?

Wyznacz trasę do Prokuratury Okręgowej samochodem:

Skorzystaj z wyszukiwarki aby znaleść połączenie PKP/PKS
Rozkład jazdy MZK; przystanek:3 Maja - Kopernika 1

Tablica informacyjna

Kliknij aby zobaczyć tablicę na całej stronie

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa

Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjnaaaa
PROKURATURA OKRĘGOWA
PARTER
Dział Administracyjno – Gospodarczy
Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego pokój 19
PIĘTRO 1
Samodzielny Dział ds. Informatyzacji i Analiz
Kierownik Działu ds. Informatyzacji i Analiz pokój 128
PIĘTRO 2
Prokurator Okręgowy pokój 220
Sekretariat Prokuratora Okręgowego pokój 218
Kadry pokój 216
Wydział IV Organizacyjno - Sądowy
Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno - Sądowego pokój 228
Rzecznik Prasowy pokój 133
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Okręgowej pokój 239
Sekretariat Prokuratury Okręgowej pokój 223, 324, 325
Wydział VII Budżetowo – Administracyjny
Dyrektor Finansowo – Administracyjny pokój 213
Główny Księgowy pokój 211
Kasa pokój 208
Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim - tablica informacyjna
PIĘTRO 3
Wydział I Śledczy
Naczelnik Wydziału I Śledczego pokój 323
Kierownik Działu ds. Przestępczości Gospodarczej pokój 322
PIĘTRO 4
Dział Sądowy
Kierownik Działu Sądowego pokój 418
PROKURATURA REJONOWA
PIĘTRO 1
Prokurator Rejonowy pokój 120
Zastępca Prokuratora Rejonowego pokój 119
Kierownik Sekretariatu Prokuratury Rejonowej pokój 118
Sekretariat Prokuratury Rejonowej pokój 118, 123, 138
GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW P.O.
Poniedziałek 12:00 – 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 9.00 - 13.00